नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
जसपुर, प्युठान


राहदानी

  • राहदानी फारम संकलन गर्ने
  • संकलन भएको फारम केन्द्रीय राहदानी विभागमा लैजाने व्यवस्था मिलाउने
  • केन्द्रीय राहदानी विभागबाट तयार भएका राहदानी कार्यालयका ल्याउने व्यवस्था मिलाउने
  • राहदानी वितरण गर्ने आदी

             राहदानी फारम पेश गर्दा आवास्यक पर्न‌े कागजागहरु

     १ नागिरकताको प्रमाणपत्र तथा सोको फोटोकपी

      २ ICAO को NORMS अनुसारको फारम २ प्रति

      ३ ३५x४५ MM साइजको फाटो ५ प्रति

      ४ रु ५,०००/- राजश्व बुझाएको भौचर

               पुरानो राहदानी नविकरण गर्ने

      १ पुरानो राहदानी

       २ माथी उलल्खित १,२,३ नं. फारम तथा फोटो

       ३ रु ५०००/- राजश्व बुझाएको भौचर

               पुरानो राहदानी हराएमा

       १ राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना निकालेको पत्रिका

       २ प्रहरी प्रतिवेदन

       ३ रु १००००/- राजश्व बुझाएको भौचर

              पुरानो राहदानी च्यातिएका

      १ पुरानो राहदानी

      २ माथी उलल्खित १,२,३ नं. फारम तथा फोट 

      ३ रु १००००/- राजश्व बुझाएको भौचर

     

       

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय