Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, जस्पुर, प्युठान

माण्डवी गाउँपालिका ३ प्यूठान

राहदानी सम्बन्धमा

8 महिना अगाडी

2076-06-09


यस कार्यालय मार्फत शिफारिस गरिएका र.नं.२० देखि ३८ सम्मका राहदानी तयार भै आएको हुँदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसीद र नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित वाहक स्वय‌ं आई राहदानी लिनुहुन सूचित गरिन्छ ।