Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, जस्पुर, प्युठान

माण्डवी गाउँपालिका ३ प्यूठान

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, जस्पुर, प्युठान

माण्डवी गाउँपालिका ३ प्यूठान

राहदानी सम्बन्धमा

2076-08-20

2076-08-20


यस कार्यालयमार्फत शिफारिस गरिएका र.नं. ११० सम्मका राहदानी तयार भै आएको हुँदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसीद एवं नागरिकता लिई वाहक स्वयं आई राहदानी लिनुहुन सूचित गरिन्छ ।