Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, जस्पुर, प्युठान

माण्डवी गाउँपालिका ३ प्यूठान

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, जस्पुर, प्युठान

माण्डवी गाउँपालिका ३ प्यूठान

सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय, जस्पुर, प्युठान

ठेगाना : माण्डवी गाउँपालिका ३ प्यूठान

फोन नं : ९८६९४८२६८०

इमेल : aaojaspur@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/aao.jaspur.7

Twitter : https://twitter.com/aaojaspur