Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

ईलाका प्रशासन कार्यालय, जस्पुर, प्युठान

नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

ईलाका प्रशासन कार्यालय, जस्पुर, प्युठान

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिक वडापत्र 2079-01-08

 

 सि नं.

सेवा सुविधाको विवरण

आवश्यक पर्ने कागजात प्रमाणहरु

सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने

जिम्मेवार कर्मचारीशाखा/फाँट

गुनासो सुन्ने अधिकारी

कैफियत

समय

शुल्कदस्तुर

  1. नागरिकता सम्बन्धी

१.1

 बंशजको आधारमा नेपाली   नागरिकता

 1. निवेदक सम्बन्धित जिल्लाकै भएको हकमाः-
 • तोकिए वमोजिमको फाराममा सम्वन्धित स्थानिय तह (गा.पा./न.पा. को वडा) को सिफारिस
 • वावु वा आमा वा आफ्ना बंशज तर्फका तीन पुस्ता भित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र र सनाखत
 • नाता खुल्ने गरी सम्वन्धित स्थानिय निकायले गरिदिएको नाता-प्रमाणित
 • जन्म स्थान खुल्ने जन्म दर्ताको प्र.प.
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण-पत्र
 • विवाहित महिलाको हकमा- विवाह दर्ता,पति सासु वा ससुरा वा जेठाजु वा देवर मध्ये कसैको सनाखत, माईती तर्फको आमा वा वावु वा दाजु वा भाईको ना.प्र.
 • वसाईसराई गरी आएकाहरुको हकमा वसाईसराई दर्ता प्रमाण-पत्र

आवश्यक कागजात सहित प्रमाण पुगेमा उसै दिन ।

रु.१०।– को टिकट

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

 

 

 

नागरिकता फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

1.2

 कर्मचारी परिवारको नाताले ना.प्र. लिंदा

 • वावु वा आमाको ना.प्र.
 • कर्मचारी वहाल रहेको कार्यालयको सिफारिस
 • अनुसुची-१ वमोजिमको ढाँचाको २ प्रति निवेदन
 • विवाहित महिलाको हकमा पतिको ना.प्र. र विवाह दर्ता प्रमाण- पत्र
 • वावु वा आमा वा विवाहित महिलाको हकमा पतिको सनाखत
 • हालसालै खिचिएको फोटो-४(चार) प्रति

आवश्यक कागजात सहित प्रमाण पुगेमा उसै दिन ।

रु.१०।– को टिकट

शा.अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

 

 

 

नागरिकता फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

 1.3

मातृत्व / पितृत्व ठेगान नभएका व्यक्तिले ना.प्र. लिदा

 • तोकिय अनुसारको फाराम (सिफारिस सहितको)
 • नेपाल सरकारवाट स्वीकृति प्राप्त वालमन्दिर वा अनाथ वालवालिका संरक्षण गर्ने संघ,संस्था वा अनाथालयको संरक्षणमा हुर्केको भए सो संस्थाको सिफारिस
 • प्रचलित कानून वमोजिम संरक्षकत्व प्राप्त गरी व्यक्ति विशेषले पालनपोषण गरेकाको हकमा त्यस्ता व्यक्तिको ना.प्र. र सनाखत
  आवश्यकता अनुसार स्थानिय तह वा प्रहरी प्रतिवेदन वुझ्न सकिने

आवश्यक कागजात सहित प्रमाण पुगेमा उसै दिन ।

रु.१०।– को टिकट

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

 

 

 

 

नागरिकता फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

सिफारीस सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाईने ।

 1.4

नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

 • तोकिएको ढाँचाको निवेदनमा स्थानिय तहको सिफारिस
 • ना.प्र.प. नम्वर वा जारि मिति खुलेको प्रमाण
 • यसै जिल्लाको स्थायी निवासी भएको प्रमाण
 • अन्य जिल्लावाट ना.प्र.प. लिएकाको हकमा साविक जिल्लावाट अभिलेख प्राप्त गर्नु पर्ने
 • हालसै खिचेको फोटो 2 प्रति

आवश्यक कागजात सहित प्रमाण पुगेमा उसै दिन ।

रु.१३।– को टिकट

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

 

 

 

नागरिकता फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

 1.5

नावालक/ नावालिक परिचय पत्र

 • निवेदन
 • वावुआमाको नागरिकता
 • जन्मदर्ता
 • नाता प्रमाण-पत्र
 • स्थानिय तहको सिफारिस

आवश्यक कागजात सहित प्रमाण पुगेमा उसै दिन ।

रु.१०।– को टिकट

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

नागरिकता फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

 1.6

नागरिकताको प्रमाण पत्रको नयाँ लगत कायम (कार्यालयको अभिलेख जिर्ण भएको अवस्थामा)

 • तोकिए अनुसारको स्थानीय तहको सिफारिस
 • सक्कल नागरिकताको प्रमाण पत्र ।
 • सक्कल ना.प्र. नभएमा ना.प्र.को प्रतिलिपी ।
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको नम्बर र जारी मिति खुलेको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा ।
 • एकाघरको नाता खुल्ने वयक्तिको (बाबु, आमा, दाजु, भाइ, ठूलो बुवा, काका) नागरिकता सहित सनाखत ।
 • नागरिकता लिएको हो भन्ने खुल्ने अन्य कागजातहरु ।
 

रु.१०।– को टिकट

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

मुद्दा फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

 2. राहदानी

2.1

यसै जिल्लामा ना.प्र. अभिलेख भएकाको हकमा जिल्लाबाटै MRP सिफारिस र वितरण गर्दा

 • तोकिएको ढाँचाको आवेदन फाराम २ प्रति
 • ७५-८० ग्रामको पेपरमा फाराम भर्नु पर्ने ।
 • MRP साइजको गुस्तरीय फोटो-3 प्रति
 • सक्कलै ना.प्र. सहित २ प्रति फोटोकपी
 • आवेदक स्वम उपस्थित भै सहिछाप गर्नु पर्ने ।
 • नागरिकताको अभिलेख प्रमाणित ।
 • नावालक स्वयम उपस्थित भै सहिछाप     गर्नु पर्ने ।
 • नावालकको हकमा नावालक परिचयपत्र

१. अभिलेख प्रमाणित उसै दिन

२. MRP वितरण प्राप्त भएपछि

रु.५०००।-

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

राहदानी

फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

 2.2

 द्रुत (जरुरी) राहदानी सिफारिसका लागि (यस जिल्लामा अभिलेख भएको हकमा)

 • ना.प्र. को प्रतिलिपी
 • 2 प्रति फोटो

निवेदन दर्ता गरेको सोही दिन ।

निशुल्क

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

राहदानी

फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

नागरिकताको प्रमाणपत्र रूजु गरी पठाउने गरीएको ।

 2.3

 राहदानी हराएका च्यातिएकोखराब भएको हकमा

 • आवेदन फाराम ३ प्रति
 • च्यातिएको भिजेको  केरमेट भएको हकमा सक्कलै राहदानी
 • नागरिकता सक्कलै र २ प्रति प्रतिलिपि/ नावालक परिचय पत्र

१. अभिलेख प्रमाणित उसै दिन

२. MRP वितरण प्राप्त भएपछि

रु.१००००।-

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

राहदानी

फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

 2.4

कर्मचारी परिवारको नाताले राहदानी प्राप्त गर्दा ।

 • तोकिएको ढाँचाको आवेदन फाराम 2 प्रति
 • ७५-८० ग्रामको पेपरमा फाराम भर्नु पर्ने ।
 • MRP साइजको गुणस्तरिय फोटो -3 प्रति
 • सक्कल ना.प्र. सहित २ प्रति फोटोकपी
 • कर्मचारी वहाल रहेको कार्यालयको सिफारिस ।
 • बाहिरी जिल्लाको नागरिकता भएमा अभिलेख प्रमाणित ।
 • राहदानी च्यातिएको, हराएको, खराब भएको हकमा २.३ अनुसारका प्रमाण कागजहरु पेश गर्नु पर्ने ।

१. अभिलेख प्रमाणित उसै दिन

२. MRP वितरण प्राप्त भएपछि

सामान्य भएमा रु.५०००। र हराए, च्यातिए, खराब भएमा रु.१००००।

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

राहदानी

फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

 2.5

 बसाईसराई गरी यस जिल्लामा आउनेको हकमा ।

 • तोकिएको ढाँचाको आवेदन फाराम 2 प्रति
 • ७५-८० ग्रामको पेपरमा फाराम भर्नु पर्ने ।
 • MRP साइजको गुस्तरीय फोटो-3 प्रति
 • सक्कलै ना.प्र. सहित २ प्रति फोटोकपी
 • आवेदक स्वम उपस्थित भै सहिछाप गर्नु पर्ने ।
 • नागरिकताको अभिलेख प्रमाणित ।
 • नावालक स्वयम उपस्थित भै सहिछाप      गर्नु पर्ने ।
 • नावालकको हकमा नावालक परिचयपत्र
 • बसाईसराई दर्ताको प्रमाण पत्र ।
 • सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकतको अभिलेख प्रमाणित हुनु पर्ने ।

१. अभिलेख प्रमाणित उसै दिन

२. MRP वितरण प्राप्त भएपछि

सामान्य भएमा रु.५०००। र हराए, च्यातिए, खराब भएमा रु.१००००।

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

राहदानी

फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

3

आदिवासी,जनजातिमधेशीदलित र अन्य प्रमाणित सिफारिस सम्बन्धी

 • निवेदन
 • स्थानीय तह (गा.पा./न.पा. को वडा) को सिफारिस
 • नागरिकताको प्रतिलिपि

सोही दिन

रु.१०। को टिकट

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

प्रशासन फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

६.

ठाडो उजुरी/शान्ति सुरक्षाको निवेदन

 • व्यहोरा खुलेको निवेदन
 • ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

सोही दिन प्रकृया सुरु हुने

रु.१०। को टिकट

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

मुद्दा फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

7.

सवारी पास

 • प्रयोजन खुलेको निवेदन
 • सवारी दर्ता प्रमाणपत्र
 • स्थानिय तहको सिफारिश
 • कार्यालयको पत्र
 • सवारीसाधनको ब्लुबुकको छाँयाकपि
 • चालकको लाइसेन्सको छाँयाप्रति
 

रु. १० को हुलाक टिकट

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

गन्तव्य जिल्लाको सहमति प्राप्त भए पछि पास जारी गरिने।

 

 


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-10-05 12:11:02

© सर्वाधिकार सुरक्षित ईलाका प्रशासन कार्यालय, जस्पुर, प्युठान

Powered By: ProActive Developers